• ampans@ampans.cat
  • 938 272 300

Compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual

Ampans en xifres

Apostem per ser una organització cada dia més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa amb la societat.


El nostre impacte 2011

Treballem amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, generant oportunitats, potenciant la seva autonomia i vetllant pel compliment de tots els seus drets.

ampans


Donem comptes
Aplicacions dels fons  
Ajuts concedits i altres despeses 23.030
Aprovisionaments  4.346.233
Despeses de personal 
netes de provisions
13.021.670
Altres despeses d’explotació 
netes de provisions
2.689.251
Despeses financeres 9.378
Impost sobre beneficis 639
Disminució actius financers disponibles per la venda
135
Inversions en actius no corrents
4.113.255
Increment existències 93.685
Increment deutors i altres comptes a cobrar 571.531
Disminució deutes a curt termini 15.423
Increment inversions financeres 
a curt i efectiu
358.211
Increment altres actius corrents 14.343
TOTAL FONS APLICATS 25.256.790
Origens dels fons 
Ingressos de les activitats 22.555.583
Altres ingressos de les activitats 1.732.772
Altres resultats nets de provisions 208.509
Subvencions, donacions i llegats rebuts
109.222
Desinversions en inmobilitzat 24.333
Increment creditors i altres comptes a pagar
453.890
Increment altres passius corrents 172.478
TOTAL ORIGEN DELS FONS 25.256.790
 
 
Desglossament despeses de les activitats

ampans

 

 
Desglossament ingressos de les activitats

ampans

 
Desglossament despeses de les activitats per programa

ampans